Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng . Theo đó từ 1-7, mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 6,92% đối với tám nhóm đối tượng

từ 1-7 tăng lương hưu cho hàng triệu người

  1. Cán bộ công nhân viên chức (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
  2.  Cán bộ xã/phường/thị trấn chuyên trách và không chuyên trách cấp xã đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.
  3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người được hưởng trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
  4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
  5. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
  6. Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
  7.  Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
  8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Theo Bộ LĐTB&XH, số đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp tại thời điểm tháng 6-2018 ước hơn 3 triệu người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2018 (6 tháng) gần 9.700 tỉ đồng.

Bộ LĐTB&XH cho rằng mức lương cơ sở tăng từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu đồng/tháng từ 1-7 là một trong những cơ sở cần thiết để điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp lần này.

Việc điều chỉnh này cũng sẽ khắc phục được những bất cập trong việc điều chỉnh lương hưu thời gian qua khi có những sự chênh lệch về số tiền tuyệt đối nhận được giữa người có mức lương hưu cao với người có mức lương hưu thấp.

Nghị định 88/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.